รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ระบบเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

ความแตกต่างระหว่างการเกษตรแบบยุคก่อน ที่ต้องทำสวนด้วยตนเองเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น โดยมีเครื่องทุ่นแรงเพียงอุปกรณ์ทำสวน และการเกษตรแบบยุคใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วย โดยมีสมาร์ทโฟน เป็นเครื่องมือในการทุ่นแรง โดยใช้นวัตกรรมจาก สวทช. เข้ามาช่วย ที่เรียกว่า Smart Farm

สมาชิกกลุ่ม 3 ตัวบาท ประกอบด้วย
1. นางสาวปวันรัตน์ สุระแสงประเสริฐ
2. นายพงศ์พิสุทธิ์ อุดไธสง
3. นายมลธวัช มาศหนู

 

Tags: , , , , , , , , ,