นักวิจัย สวทช. พัฒนาชุดตรวจเครื่องหมายโมเลกุลสนิป เพื่อการตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงโม แตงเทศ และพริก ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยชุดตรวจสนิปนี้ มีความถูกต้องแม่นยำสูงกว่า ตรวจเมล็ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ช่วยลดจำนวนแรงงานคน และที่สำคัญคือมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธีดั้งเดิม

ชุดตรวจสนิปนี้ ยังมีความจำเพาะกับสายพันธุ์พืช ที่แพร่หลายในประเทศไทย จึงใช้ตรวจเอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ที่ปลูกในประเทศไทยได้เกือบทุกสายพันธุ์ ช่วยอำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย แก่บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด ก่อนส่งออกจำหน่าย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,