สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง เพื่อรับมือกับภัยด้านความมั่นคงของประเทศทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้เอกชน นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาล

ปัจจุบัน เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วหลายผลงาน เช่น แอปพลิเคชันฐานข้อมูล AI ระบบรู้จำใบหน้าและป้ายทะเบียนรถ, จมูกอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบสารเสพติด, ระบบบำบัดอากาศ PM 2.5 และโดรนแจมเมอร์เรดาร์

 

Tags: , , , , , , , , ,