การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV ” โดย สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับ และเปิดการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV “
โดย ศ. เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)


การบรรยายหัวข้อ “ไวรัส 2019-nCoV ในมุมมองของนักไวรัสวิทยา”
โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ไบโอเทค สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “Note from the field การรับมือ COVID-2019”
โดย พญ.พันธนีย์ ธิติชัย
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


การเสวนาหัวข้อ
“สารพันคำถามเกี่ยวกับไวรัส nCoV และอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ตื่นตระหนก”


การบรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเพื่อการวินิจฉัยเชื้อไวรัส nCoV”
โดย อ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ
ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การบรรยายหัวข้อ “การวินิจฉัยไวรัส nCoV ด้วยเทคนิคระดับโมเลกุลจาก lab สู่ lab”
โดย อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


การบรรยายหัวข้อ “การวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิคระดับโมเลกุลจาก lab สู่ lab”
โดย ดร.พิไลลักษณ์ โอกาดะ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

Tags: , , , , , , ,