สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเสวนาเรื่อง “รู้ทัน มหันตภัยร้ายไข้เลือดออก” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ทั้งในเรื่องตัวไวรัส การติดต่อ การแพร่ระบาด ภาวะความรุนแรงของโรค และแนวทางการรักษา เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกัน ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยไข้เลือดออกที่ สวทช. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ ตลอดจนภาคประชาชนให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 24 พ.ย. 58 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


ศ.คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


ดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


ช่วงถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,