การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสําหรับสุขภาพ: การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย (Bio-based Industry for Human Health: Dengue Vaccine Development in Thailand) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13:00 – 16:30 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อที่สําคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมียุงลายที่มีเชื้อไวรัสเด็งกี่เป็นพาหะนําโรค ปัจจัยสําคัญ ที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรค อาทิการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ภาวะโลกร้อน รวมทั้งการขาดมาตรการควบคุมยุงลายนําโรคที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก และยาที่จําเพาะต่อโรค จึงทําได้เพียงการรักษาตามอาการของโรคเท่านั้น สวทช. ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกหลายชนิด ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แบบพันธุวิศวกรรม วัคซีนดีเอ็นเอ วัคซีนชนิดอนุภาคเสมือน และวัคซีนที่เพิ่มจํานวนได้ 1 รอบ วัคซีนเหล่านี้อยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพในสัตว์ทดลอง โดยวัคซีนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในขณะนี้ คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์แบบพันธุวิศวกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ หากวัคซีนดังกล่าวมีความปลอดภัย และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ดี จะสามารถดําเนินการทดสอบในอาสาสมัครในระยะต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมในอนาคตสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศและของโลกในปัจจุบัน
นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


การประเมินผู้ติดเชื้อและสิ่งที่ควรระวัง
ศ. คลินิก พญ. ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไข้เลือดออกกับมุมมองใหม่จากงานวิจัยพื้นฐาน
นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศ มุมมองจากหน่วยงานภาครัฐ
นพ. จรุง เมืองชนะ
สํานักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


มุมมองจากนักวิจัย ในงานวิจัยด้าน Live Attenuated Vaccine
รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


มุมมองเอกชนกับอุตสาหกรรมผลิตวัคซีน
โดย คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จํากัด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,