สวทช. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน จังหวัดอุดรธานี ให้มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภค ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือทางวิชาการกับ สวทช. โดยขุดเจาะบ่อบาดาล และสร้างอาคารบ้านน้ำดื่ม ระบบ Ultra Filtration (UF) พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำในการบริโภค อุปโภค

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำโครงการสมุนไพรรักษ์น้ำ Herbs for Healthy Water โดยได้รับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สร้างต้นแบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในการดูแลแหล่งต้นน้ำชุมชน วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้วิทยาศาสตร์ จัดการการปลูกสมุนไพรปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ ขมิ้น และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้ และแรงจูงใจในการทำเกษตรแบบปลอดภัย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,