การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.15 น. จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานีกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
โดยคุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
และประธานคณะกรรมการ สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


การบรรยาย “มาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล”
โดย ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


การบรรยาย “การสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP”
โดย ดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


การบรรยาย “การสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ”
โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.


ถาม-ตอบ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าโครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME

 

Tags: , , , , ,