ปลาม้าลายเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่ได้ยอมรับในระดับสากล สำหรับเป็นต้นแบบในการศึกษาวิจัยด้านพิษวิทยา ซึ่งปลาม้าลายมีข้อดีหลายอย่างต่อการวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรม และพัฒนาการของตัวอ่อน ทีมนักวิจัย สวทช. จึงพัฒนาวิธีการทางเลือกใหม่ ในการทดสอบความปลอดภัยของอนุภาคนาโน สารสมุนไพร สารเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ตัวอ่อนของปลาม้าลายเป็นแบบจำลองในการทดสอบ

ปัจจุบันศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง เปิดให้บริการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของตัวอย่างตามมาตรฐาน OECD และบริการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเม็ดสีเมลานิน ในตัวอ่อนของปลาม้าลาย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,