บริษัท บูโร เวอริทัส เอคิว แล็บ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บีวีเอคิว ให้บริการด้านการตรวจประเมิน และให้ใบรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดตั้งให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ นิคมวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บีวีเอคิว มุ่งเน้นการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุน และยกระดับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง และยา สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง รวมไปถึงขนาดเล็ก ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถมีผลทดสอบ ไปใช้ในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,