ITAP สวทช. ให้คำปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญ ไปให้คำแนะนำแก่บริษัท นราทองพลัส จํากัด ในการนําเศษไม้เหลือใช้ มาผลิตเป็นประตูไม้อัดแผ่นเรียบคุณภาพ รวมทั้งถ่ายทอดกระบวนการผลิตประตูไม้อัด เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเศษไม้ที่ทิ้ง การวางสายการผลิต การเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง พร้อมทั้งแนะนําเทคนิคของการอัดประกอบ โดยการใช้เครื่องอัดเย็น และเทคนิคในการตัดขอบด้วยเครื่องมือ Double End เพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การผลิตประตูไม้อัดจากเศษไม้เหลือ ช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน และยังสร้างมูลค่าเศษไม้เหลือในโรงงานได้อย่างคุ้มค่า โดยทำกําไรให้บริษัทได้ถึง 4.9 ล้านบาทต่อปี บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิต เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , ,