บริษัทซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จํากัด ร่วมกับ ITAP สวทช. ได้นําเทคโนโลยี Computer-aided testing (CAT) มาใช้ร่วมกับระบบควบคุมแบบ Remote factor control (RFC) สำหรับทดสอบความทนทานท่อไอเสีย ภายใต้ภาระงานจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมพัฒนาหาเทคนิค และวิธีการประยุกต์กระบวนการทดสอบบนแท่นได้สําเร็จ โดยนําสัญญาณจากการวิ่งบนถนนจริงมาจําลองควบคุมการสั่นสะเทือน

การนำเทคโนโลยี CAT & RFC มาใช้ ช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบที่ต่างประเทศลงหลายล้านบาท และลดระยะเวลาของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลง นอกจากนี้ ทีมงานยังได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติเอง เกิดองค์ความรู้ที่จะนําไปพัฒนาต่อยอด สำหรับการทดสอบวัสดุ และชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์อนาคตได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , ,