สวทช. ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับหน่วยวิจัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของไทย และสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ตอบสนองเป้าหมายของสังคมแห่งพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้

สวทช. ให้ความสำคัญในการดำเนินงาน และสร้างความเป็นเลิศ ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ หรือ เอ็นเทค เป็นศูนย์กลางความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , ,