สวทช. พัฒนาระบบควบคุมการให้น้ำอัจฉริยะ ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมของการปลูกพืช บนเครือข่าย internet of thing ได้แก่ ค่าความชื้นดิน ความเข้มแสงอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ผ่านชุดเซนเซอร์ โดยผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาพิจารณาควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ทั้งระบบอัตโนมัติ ตั้งเวลา และสั่งงานเองโดยตรงจากผู้ใช้ ผ่าน Smart phone

ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ นำไปใช้กับการปลูกพืชในแปลงเปิดขนาดใหญ่ เช่น เมล่อน โดยการส่งข้อมูลผ่านเซนเซอร์ไร้สาย สามารถควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยอย่างแม่นยำ ได้ผลผลิต Grade A เพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 90% และยังช่วยให้ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบให้น้ำอัจฉริยะ ยังนำไปทดสอบใช้กับพืชชนิดอื่นๆ เช่น ทุเรียน มะยงชิด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

 

Tags: , , , , , , , , , , ,