นักวิจัย สวทช. ใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในการขยายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีข้อจำกัดในการผลิตต้นกล้าจากการงอกของเมล็ด หรือเป็นพืชอายุยาวที่มีการเจริญเติบโตช้า เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว เพื่อการผลิตต้นกล้าพันธุ์ดี ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยได้รับทุนจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร

นอกจากนี้ ยังใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อร่นระยะเวลาสร้างสายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ต้องการ ให้เร็วกว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม เช่น การสร้างประชากรข้าว double haploid และเทคโนโลยีการปรับแต่งพันธุกรรมพืช หรือ Genome editing อีกทั้ง ยังสามารถใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช เพื่อเก็บพืชพันธุ์ดีหรือพืชที่กำลังสูญพันธุ์ ให้อยู่ในรูปของเนื้อเยื่อ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง รวมถึงใช้ในการขยายต้นพันธุ์ และกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,