กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมเฉพาะทางทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัย เชื่อมโยงสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park จังหวัดปทุมธานี และล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECi Eastern Economic Corridor of Innovation

 

Tags: , , , , , , , , , ,