กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใน EECi ประกอบไปด้วย 3 เมืองนวัตกรรม ได้แก่ ARIPOLIS ที่พัฒนาเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมแบตเตอรีและยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ BIOPOLIS ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และ SPACE KRENOVAPOLIS ที่ช่วยตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

การพัฒนา EECi ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรหลักได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ซึ่งจะกล่าวถึงการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรและผู้สนใจมาเป็นแนวร่วมในการพัฒนา EECi ต่อไปดร.วีระภัทร์ ตันตยาคม
ผู้อำนวยการบริหารโครงการลงทุน
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก


ดร.เจนกฤษณ์ คณาธราณา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


คุณหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)


การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาเมืองนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0”


ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,