เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีเป้าหมายในการสร้างเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)

โดยมีโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC) เพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (Translation Research) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย และผลักดันให้สามารถยกระดับการผลิตไปสู่ Industry 4.0 ได้ในอนาคต

โดยอาศัยเครื่องมือสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งในรูปแบบการสาธิตวิธีใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคการทดลองปฏิบัติจริง รวมถึงกิจกรรมวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ (System Integrator: SI) นวัตกร นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ในงานสัมมนานี้ จะเป็นการบรรยายงานสำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,