สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML แบบครบวงจรให้กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหวาย อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ตั้งแต่พันธุ์ การปลูก การดูแล จนถึงการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูป จนสามารถส่งจำหน่ายแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นจุดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

และวันนี้ได้ขยายผลจัดตั้งเป็น “ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย” แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML ที่ใช้ทั้งความรู้ เทคโนโลยี และความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML คุณภาพ พร้อมส่งถึงเกษตรกรทั่วประเทศ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนป้อนผลผลิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมแปรรูปต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,