บริษัทโนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด พัฒนาตู้เก็บวัคซีน 360DE ซึ่งเป็นตู้เก็บวัคซีนเสถียรภาพสูง ตามมาตรฐานตู้เก็บวัคซีนเฉพาะด้านสมรรถนะ ของ สมอ. โดยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จำเป็นต้องใช้วัคซีนจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการเก็บรักษาวัคซีนให้คงคุณภาพที่ดีที่สุดเอาไว้ โดยต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ อยู่ในช่วงที่กำหนดตลอดเวลา

จุดเด่นของตู้เก็บวัคซีน 360DE คือ มีระบบวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบออนไลน์ สามารถแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบทราบความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที มีระบบควบคุมอุณหภูมิที่มีความแม่นยำ และมีเสถียรภาพสูง พร้อมระบบมอนิเตอร์ ซึ่งควบคุมการทำงานทดแทนกันได้ นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อข้อมูลของตู้เก็บวัคซีนแต่ละตัว เข้ากับระบบกลางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ติดตามห่วงโซ่ความเย็น ตรวจสอบย้อนกลับได้ หากพบวัคซีนที่มีปัญหา ว่าอยู่ที่ไหน ฉีดให้ใคร

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,