สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พัฒนาเครื่องกะเทาะกะลามะคาเดเมียขนาดเล็ก ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยใช้กลไกของจานหมุน กระแทกให้กะลามะคาเดเมียแตกออก และเมล็ดที่อยู่ข้างในหลุดออกมา สามารถกะเทาะกะลาผลมะคาเดเมียได้ โดยไม่จำเป็นต้องคัดแยกขนาดของผลก่อนนำเข้าเครื่อง โดยเครื่อต้นแบบได้นำไปทดสอบใช้งา นที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง)

คุณภาพของผลผลิตเมล็ดมะคาเดเมีย ที่ผ่านการกะเทาะกะลาแล้ว ประเภทเต็มเมล็ดและครึ่งเมล็ดรวมกันมีปริมาณเท่ากับ 80% ซึ่งเป็นคุณภาพที่สามารถยอมรับได้ ช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตมะคาเดเมียของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และเหมาะสำหรับเกษตรกร ในพื้นที่เครือข่ายผู้ปลูกมะคาเดเมียสามารถแปรรูปได้ด้วยตนเอง

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,