กุ้งกุลาดำเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2545 มีผลผลิตมากกว่า 200,000 ตัน และในปีนั้น ได้นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมากกว่า 20,000 ล้านบาท แต่ผลผลิตของกุ้งกุลาดำลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำนั้นประสบปัญหาต่างๆ มากมาย

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการสร้างเทคโนโลยี DNA microarray มาใช้ในการศึกษากลไกทางชีวภาพของระบบสืบพันธุ์ในกุ้งกุลาดำโดยนำการประยุกต์เพื่อศึกษาปัญหาของกลุ่มทั้งพ่อและแม่พันธุ์ อีกประโยชน์ของงานวิจัยนี้คือ เราสามารถนำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาไปศึกษากลไกการเจริญพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งในบ่อเลี้ยง ซึ่งจะนำไปหาวิธีการกระตุ้นความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,