การสัมมนาเรื่อง
สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม : กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Green Supply Chain: Key for AEC Sustainable Production)
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ผู้ผลิตในกลุ่มประเทศสมาชิกสามารถเข้าถึงทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในภูมิภาคนี้สูงขึ้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดนอกภูมิภาค เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งล้วนแต่มีข้อกำหน ดในการควบคุมสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของสินค้าที่วางตลาด

กอปรกับแนวโน้มของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่จะมีมากขึ้นจากการเปิดเสรีการค้า จึงมีความจำเป็นที่ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้า และควบคุมการผลิตตลอดสายโซ่การผลิตให้สินค้ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาด

การบริหารจัดการสายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain Management – GSCM) เป็นแนวคิดที่ผนวกมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปในการจัดการสายโซ่การผลิต โดยกลยุทธ์ในการพัฒนา GSCM ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่มุ่งลดความเสี่ยงจากการผลิตสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคู่ค้า การพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในสินค้าและในกระบวนการผลิต การคิดรวมการไหลกลับคืนของทรัพยากรเพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นต้น

ถึงแม้ว่า GSCM จะเป็นสิ่งท้าทายต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีสายโซ่การผลิตยาวและซับซ้อน แต่แนวคิดและเครื่องมือดังกล่าวก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการสายโซ่การผลิตภายในประเทศ และขยายผลสู่คู่ค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,