สวทช. นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โดยปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนการทำ “เกษตรเคมี” สู่ “เกษตรอินทรีย์” อาทิ การใช้โรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง การทำปุ๋ยหมัก การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์คุณภาพดีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วย มีรายได้เพิ่ม และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG economy model)

 

Tags: , , , , , , , , ,