การก้าวเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” (Bioeconomy) ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,