ภายในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัย เป็นสองเท่าของที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 แต่ที่ผ่านมากลับพบว่า ตลาดแรงงานของไทยยังขาดแคลน “วิศวกร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิศวกรวิจัย

ซึ่งการผลิตบุคลากรให้ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ควรที่จะมุ่งเน้นการฝึกลงมือปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถม จนถึงมัธยม และมหาวิทยาลัย แต่ด้วยข้อจำกัดของด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น สวทช. จึงมีโครงการที่จะสร้าง โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication Lab หรือ “FabLab” ซึ่งรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรม ให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,