การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020”

การแถลงข่าวงาน “Thailand Tech Show 2020” วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 – 14.00 น. ณ โถงอาคารสวทช. อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6

continue reading »