ประเทศไทยกำลังมีการลงทุนครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งในส่วนของระบบขนส่งทางราง รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยจะยกระดับระบบการคมนาคมทางรางทั่วประเทศภายใน 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มระยะทางของรถไฟจาก 4,000 กิโลเมตร เป็น 10,000 กิโลเมตร เพื่อขยายศักยภาพในการขนส่งสินค้า ในขณะที่รถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑล ก็จะมีการให้บริการเพิ่มจากเดิมประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นมากกว่า 400 กิโลเมตร

รวมทั้งในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูง เป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางภายในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการสร้างความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยี และการดูแลบำรุงรักษา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งการศึกษาวิจัยและพัฒนา จึงเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ และสามารถต่อยอดเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอการยกระดับความปลอดภัยในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง มิฉะนั้นอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,