ภาพรวมของการนำเสนอนิทรรศการ 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยทางด้านฟิสิกส์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,