ประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีศัตรูพืชหลายชนิดก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านผลผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ศัตรูพืชหลายชนิคสามารถพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีเหล่านั้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้ และการนำเข้าสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภค และเกษตรกร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,