ที่มาและความสำคัญของความร่วมมือทางด้านการพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยทาง ด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย และสถานีตรวจวัดที่สำคัญของเซิร์น คือ สถานี ALICE ซึ่งนักศึกษาและนักวิจัยไทย ได้ทำวิจัยร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชั้นนำของโลกจากหลากหลายประเทศ เพื่อออกแบบและพัฒนา ระบบติดตามทางเดินของอนุภาค หรือ ITS

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,