Functional ingredient ครอบคลุมการพัฒนาและใช้สารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรชีวภาพของประเทศด้วยนวัตกรรม โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพที่มีในประเทศ เช่น ไข่จุลินทรีย์ และผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปอาหาร เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสู่การสร้างอุตสาหกรรมสารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่และนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ โปรตีนเชิงหน้าที่ ไขมันเชิงหน้าที่ คาร์โบไฮเดรตเชิงหน้าที่ และจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,