การสัมมนาหัวข้อ “รู้ไว้ “ไต” แข็งแรง: “ป้องกัน” และ “รับมือ” โรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

“โรคไตเรื้อรัง” เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล อีกทั้งยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขของประเทศ มากกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท ตามสถิติของกรมการแพทย์ ปี 2561 พบคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังสูงถึง 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไต (ฟอกเลือด หรือล้างไตผ่านทางช่องท้อง) ประมาณ 100,000 คน ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15 ถึง 20 ต่อปี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,