รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ๒ ท่าน คือ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นท่านแรก คือ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบประสาทและการทำงานของสมองมานานกว่า ๓๐ ปี จนพบว่าฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยยับยั้งอาการสมองเสื่อมจากสารเสพติดแอมเฟตามีน

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นท่านที่สอง คือ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ประธานกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม สาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานการศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในหัวใจมานานกว่า ๑๐ ปี และได้พัฒนาวิธีการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดร้ายแรง ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Tags: , , , , , ,