• Science News – 2012/10/29

  Science News – 2012/10/29

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัย ที่ทำการศึกษาถึงลักษณะการก่อตัว รูปทรง และอานุภาพการทำลายล้างของคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งงานวิจัยนี้ทำให้เราเข้าใจปัจจัย ที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ และสามารถนำความรู้ไปวิจัยต่อยอด เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/26

  Science News – 2012/10/26

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำท่านไปพบกับงานวิจัย ที่ศึกษารูปแบบ และวิธีการสร้างใยของแมงมุม ที่มีความแข็งแรงมาก ซึ่งความแข็งแรงที่ว่านี้ ทำให้นักวิจัยสนใจศึกษาถึงวิธีการในการปั่นเส้นใยของแมงมุม เพื่อที่จะนำความรู้ดังกล่าว ไปพัฒนาต่อเป็นกาว หรือวัสดุยึดติดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/24

  Science News – 2012/10/24

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ๒ รางวัล คือ รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิศวกรวิจัยพัฒนา จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๑ รางวัล คือ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/22

  Science News – 2012/10/22

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ๓ ท่าน คือ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/19

  Science News – 2012/10/19

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ๒ ท่าน คือ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  continue reading »