ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีแห่งความพอเพียง

รายการนำเสนอชุมชนวิทยาศาสตร์ ป่าหัวไร่ปลายนา หมู่บ้านสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ซึ่งชาวบ้านในชุมชนสามารถอยู่อย่างพึ่งตนเองได้ และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน เพื่อนำทรัพยาการที่มีในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์

continue reading »