• Science News – 2012/10/22

  Science News – 2012/10/22

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ๓ ท่าน คือ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/19

  Science News – 2012/10/19

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ๒ ท่าน คือ ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.ดร.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/17

  Science News – 2012/10/17

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปพบกับเทคนิคใหม่ ในการค้นหาต้นตอการแพร่กระจายของข่าวลือ ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงแหล่งแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคใหม่ที่ว่านี้จะเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน และถูกประยุกต์ใช้งานในด้านใด

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2012/10/15

  Science News – 2012/10/15

  รายการ Science News ในตอนนี้ จะแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว ที่มีเอนไซม์ในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุในเด็ก และด้วยคุณสมบัตินี้ของน้ำมันมะพร้าว เรามาติดตามกันต่อว่า นักวิจัยจะสามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นอะไร ที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้อีกในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนหรือดำเนินการโดย สวทช. โดยหวังให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปต่อยอด และสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  continue reading »