• NSTDA Investors’ Day 2018 – Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2018 – Investment Pitching Session

  ช่วง Investment Pitching Session ที่ให้นำเสนอผลงานในเวลา 7 นาที ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดยมีผลงานเด่นที่เข้ามานำเสนอทั้งสิ้น 12 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 7 ผลงาน

  continue reading »

   
   
 • NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน โดยมีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 6 ผลงาน โดยให้นำเสนอผลงานละ 7 นาที เพื่อหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด

  continue reading »