ช่วง Investment Pitching Session ที่ให้นำเสนอผลงานในเวลา 7 นาที ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดยมีผลงานเด่นที่เข้ามานำเสนอทั้งสิ้น 12 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 7 ผลงาน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯแผ่นดีเอ็นเอชิพตรวจเชื้อดื้อยา (Zensoray)
นายกวิน น้าวัฒนไพบูลย์ : มหาวิทยาลัยมหิดล


สารสกัดจากผลผลิตพลอยได้อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการยับยั้งการก่อเชื้อ (P lignin care)
ดร.จักรพล สุนทรวราภาส : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


อนุภาคนาโนทองคำ-กรดแกลลิก สาหรับเครื่องสำอาง (Gallic Gold)
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กรรมวิธีการผลิตเฮมม์คอนกรีตจากแกนเฮมม์ผสมเถ้าถ่านหิน (Hempcrete and Hemp concrete)
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย (VipPro)
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


ระบบอัจฉริยะผ่านไอโอทีเพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (AquaGrow)
นายปณินทร เปรมปรีดิ์ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.


นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างเพื่อชีวิตใหม่จากกัญชง (Hemp for New Live)
นายประชุม คำพุฒ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


เตียงนอนแบบมีกลไกช่วยผู้สูงอายุในการลุกนั่งและลุกขึ้นยืน (JOEY- Active Bed)
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.


แฮร์นาโนโทนิคบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจากดอกคำฝอยและใบย่านาง (HERBONIC)
นายสิทธิพงศ์ สรเดช : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


พลาสติกผสมกากกาแฟ
อาจารย์สุฐพัศ คำไทย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บสารจำลองแบบเอปิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์เพื่อใช้เป็น เวชสำอางชะลอวัย (Dream Derma)
ดร.สรวง สมานหมู่ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


แผ่นดามกระดูกและสกรูทางออร์โธปิดิกส์ประสิทธิภาพสูง (Smart Orthopedic Fixation)
รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


การโหวตให้คะแนน และพิธีมอบรางวัล จากช่วง Investment Pitching Session

 

Tags: , , , , , ,