• NSTDA Investors’ Day 2018 – Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2018 – Investment Pitching Session

  ช่วง Investment Pitching Session ที่ให้นำเสนอผลงานในเวลา 7 นาที ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดยมีผลงานเด่นที่เข้ามานำเสนอทั้งสิ้น 12 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร 7 ผลงาน

  continue reading »

   
   
 • NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session

  NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน ที่นักวิจัยจะขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียคิดค้นผลงาน ที่พร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ในปีนี้มีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 9 ผลงาน

  continue reading »