NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน ที่นักวิจัยจะขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียคิดค้นผลงาน ที่พร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ในปีนี้มีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 9 ผลงาน เพื่อหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนาตอนที่ 1/2


ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,