• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (กะโหลกเทียม)

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ต่อชีวิตด้วยเทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (กะโหลกเทียม)

  เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการศัลยกรรมประเภทต่างๆ เช่น การผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ใบหน้า ขากรรไกร หรือความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยเอ็มเทค ได้ร่วมมือกับศัลยแพทย์ชั้นนำจากสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในประเทศ นำเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็วมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศัลยแพทย์ไทย

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน พลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน พลังงานยั่งยืนเพื่อชุมชน

  ในปัจจุบันประเทศไทยและโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ทั้งการขาดแคลนพลังงาน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างพลังงานที่ยั่งยืนโดยการการพึ่งพาตนเองหรือชุมชน จึงเป็นทางออกทางหนึ่งในการแก้ปัญหา จึงเกิดงานสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชุมชน พลังงานพึ่งตนก้าวพ้นวิกฤติพลังงาน

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน น้ำหมักชีวภาพ พลังจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพที่พอเพียง

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน น้ำหมักชีวภาพ พลังจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพที่พอเพียง

  น้ำหมักชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล โดยการสกัดอินทรีย์วัตถุจากพืช ผักและผลไม้โดยวิธีธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต ในระดับครัวเรือน และชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพื้นบ้าน และมีสูตร และรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันไป

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศ โดยประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความเจริญในเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรบ้างส่วนละทิ้งไร่นาเข้ามาทำงานในเมือง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างให้เยาวชนไทยสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิด ข้าวสร้างค่าย…ค่ายสร้างคน ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนากำลังคน สวทช. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อพวช.

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทย

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทย

  รายการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดเป็นอันดับแรกของประเทศไทย โดย นพ.สมพร รี้พลมหา จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้ถึงสาเหตุของโรคต้อกระจก วิธีการรักษา โดยใช้ด้ามสลายต้อกระจกเพื่อการรักษา ซึ่งในปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และมีอายุการใช้งานที่จำกัด จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูง และทำให้ผู้ป่วยซึ่งอยู่ห่างไกลและยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

  continue reading »