• ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ข้าวสร้างค่าย ค่ายสร้างคน

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศ โดยประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก แต่ในปัจจุบันเนื่องจากความเจริญในเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรบ้างส่วนละทิ้งไร่นาเข้ามาทำงานในเมือง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างให้เยาวชนไทยสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิด ข้าวสร้างค่าย…ค่ายสร้างคน ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนากำลังคน สวทช. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ อพวช.

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทย

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทย

  รายการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดเป็นอันดับแรกของประเทศไทย โดย นพ.สมพร รี้พลมหา จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้ความรู้ถึงสาเหตุของโรคต้อกระจก วิธีการรักษา โดยใช้ด้ามสลายต้อกระจกเพื่อการรักษา ซึ่งในปัจจุบันต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด และมีอายุการใช้งานที่จำกัด จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูง และทำให้ผู้ป่วยซึ่งอยู่ห่างไกลและยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฮาลา-บาลา ป่าเพื่อชุมชน

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน ฮาลา-บาลา ป่าเพื่อชุมชน

  นำเสนอป่าฮาลาและป่าบาลาซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส โดย ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ผู้ริเริ่มหน่วยปฎิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุ ป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส และทีมวิจัยไบโอเทคได้ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา โดยอาศัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System นิยมย่อว่า GIS)

  continue reading »

   
   
 • ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน งา มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ไทย

  ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน งา มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์ไทย

  รายการจะพาท่านไปพบกับ รศ.ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งศึกษาและเล็งเห็นถึงประโยชน์มากมายในงา และพัฒนาประดิษฐ์เครื่องจักรที่สามารถใช้ปลูกงาให้เรียงเป็นแถวขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุน

  continue reading »