การเสวนาเรื่อง อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Thai Bioplastics Industry towards ASEAN Economic Community)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 13:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 12:30 น.)
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

การเสวนามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลการตลาด โอกาส ความท้าทายและศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ทั้งด้านนโยบาย การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยพัฒนา การทดสอบตามมาตรฐานสากล ตลอดจนความร่วมมือในการสนับสนุนให้อุตสากรรมพลาสติกชีวภาพไทยเข้มแข็ง และเติบโตในยุคเศรษฐกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015)ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ


ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร


ดร.วรรณี ฉินศิริกุล


ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย


รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม


ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย


ดร.วันทนีย์ จองคํา


คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล


รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,