สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สถาปนิกหนุ่มหัวใจ Eco จากศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ Waste to Wealth เปลี่ยนขยะเป็นทอง แห่ง iTAP สวทช.ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , ,