งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 (NAC 2013) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งเน้นการสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่มีต่อยุทธศาสตร์และทิศทางของประเทศ ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ในหัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สวทช. เล็งเห็นว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นโอกาสหรือความท้าทายต่อภาคธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ก็ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา ที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต และการตลาดที่มีพลวัตรสูง เป็นสำคัญตอนที่ 1


ตอนที่ 2


ตอนที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , ,