มุมมองของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO จากบริษัทศรีจันทร์โอสถ จำกัด ต่อบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย กับการดำเนินการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ เพื่อการส่งออกไปแข่งขันในต่างประเทศ

 

Tags: , , , , , , , ,