ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร จากบทบาทของพี่เลี้ยง จนมาเป็นพันธมิตรทางการวิจัยและพัฒนา ที่มีเป้าหมายในการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน

 

Tags: , , , , , , , , , ,