Google Maps คือ App แผนที่ที่ผลิตโดย Google สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม มีความสามารถในการช่วยค้นหาเส้นทาง ร้านค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลในการติดต่อเบื้องต้น สามารถแสดงแผนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่การเดินทาง แผนที่การจราจร Google Maps ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการวางแผนการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยแนะนำ รถบริการสาธารณะ เพื่อให้ผู้ใช้งานไปสู่จุดหมายทีต้องการอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,