การสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ (Biorefinery)
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

ในปัจจุบัน กระบวนการแปรสภาพชีวมวล หรือวัตถุดิบที่ได้จากพืชเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ สารเคมี และพลาสติกชีวภาพ ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น กระบวนการหมัก การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ หรือกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี เช่น กระบวนการทางเคมีความร้อน โดยใช้การเร่งปฏิกิริยาทางเคมี มีบทบาทสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรม

ประเทศไทยมีศักยภาพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีที่มีความเข้มแข็ง การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพจึงได้รับความสนใจอย่างมาก ในด้านการเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง ในการลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียมในปัจจุบันดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา


รศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์


ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ


ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,