โดยทั่วไปน้ำยางสดที่ออกมาจากต้นยางจะคงสภาพความเป็นน้ำยางได้ไม่นาน เพื่อป้องกันการสูญเสียสภาพของน้ำยางสด จึงต้องเติมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อเก็บรักษาน้ำยางให้คงสภาพเป็นของเหลว ซึ่งสารเคมีที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยางเรียกว่า สารรักษาสภาพน้ำยาง เช่น แอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารเคมีใกล้ตัวที่นิยมใช้ แต่ก่อผลเสียกับผู้ใช้งานเนื่องจากแอมโมเนียเป็นสารระเหยง่าย และมีกลิ่นฉุนรุนแรง

เอ็มเทค ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเพื่อรักษาสภาพน้ำยางสดนี้เป็นอย่างดี จึงดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสารรักษาสภาพยางชนิดใหม่ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาสารรักษาสภาพน้ำยางชื่อ สาร TAPP จุดเด่นของการใช้สาร TAPP คือ ความไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ ซึ่งต่างจากแอมโมเนีย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้งานวิจัยถูกนำมาประยุกต์เพื่อใช้ในประโยชน์ต่างๆ เช่น การทำสีบอดี้เพนท์ ซึ่งไม่ก่อความระคายเคืองกับผิวหนัง และไม่มีกลิ่นฉุน

ทั้งนี้ เอ็มเทค ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นยางพาราโดยใช้สาร TAPP ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเอ็มเทคและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำยางพาราโดยไม่ใช่สารแอมโมเนียในระดับอุตสาหกรรมด้วย

 

Tags: , , , , , ,