Waze เป็น App ประเภท Social GPS ที่เน้นการสื่อสารในสังคมของผู้ใช้ รถใช้ถนน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานสภาพการจราจร กล้องจับความเร็ว การซ่อมบำรุงถนน เป็นการแบ่งปันข้อมูลที่ทำให้ผู้เพื่อนๆ ที่ใช้ Waze ทราบ และวางแผนการเดินทางได้อย่างดี อีกทั้งผู้ใช้งาน สามารถใช้ Waze เป็นเครื่องนำทางแบบ Turn by Turn ได้อีกด้วย Waze ยังเพิ่มความสนุกให้กับผู้ใช้งานด้วยการ Chat พูดคุย และที่สำคัญ มีคะแนนให้เก็บสะสมเพื่อเพิ่ม Level หรือ ระดับผู้ใช้งานด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,